WesternMysterySchool - Disclaimer

 

 

Algemene voorwaarden voor de Temple Trainingen

 1. Een nieuwe student kan drie maal losse lessen bijwonen bij de Temple Trainingen. Alleen de gevolgde lessen worden dan in rekening gebracht. Daarna wordt verdere deelname automatisch beschouwd als inschrijving voor de opleiding.
 2. Bij inschrijving verbindt u zich per lesjaar. U gaat hiermee akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Lesgeld is in beginsel verschuldigd per semester, waarbij de volgende regels gelden: Voor aanmeldingen tijdens het semester geldt:
  · starters in het voorjaar zijn lesgeld verschuldigd vanaf 1 januari van dat jaar.
  · starters in het najaar zijn lesgeld verschuldigd vanaf 1 augustus van dat jaar.
 4. Voor afmeldingen tijdens het stichtingsjaar geldt dat het lesgeld over het lopende semester verschuldigd blijft.
 5. De verschuldigde lesgelden wordt geïnd in 1 jaarlijkse termijn of twee halfjaarlijkse termijnen (in overleg is een betaling in meerdere termijnen in principe mogelijk). Reeds verstreken termijnen worden bij tussentijdse aanmelding met terugwerkende kracht geïnd. De termijnbetalingen zijn aan het begin van de termijn verschuldigd.
 6. Bij tussentijds opzeggen is restitutie van lesgeld niet mogelijk.
 7. Stichting Temple of Starlight behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname de opleiding geen doorgang te laten vinden.
 8. Stichting Temple of Starlight informeert hier omtrent zo spoedig mogelijk. In geval van annulering wordt reeds betaald opleidingsgeld volledig gerestitueerd.
 9. In het geval het door overmacht niet mogelijk is om een les in de ‘eigen’ groep bij te wonen, kan in overleg worden verschoven naar een parallel groep. Ook is het mogelijk deelname van de praktijkbijeenkomsten om te zetten naar de Solo Magical Training.

10.  Het lesgeld dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het semester volledig te zijn voldaan.

 1. Iedere student heeft na inschrijving nog 14 werkdagen bedenktijd. Hierna is de inschrijving definitief en kan de student gebruik maken van alle faciliteiten van de Tempel.

 

Tussentijdse opzegging

Annuleren is voor alle betrokkenen vervelend. Vervelend voor de deelnemer die niet naar de training kan komen, maar ook vervelend voor de andere deelnemers. De samenstelling en omvang van de groep hebben immers effect op de kwaliteit van het groepsproces. Annuleren is ook vervelend voor deelnemers die hun deelname hebben moeten uitstellen door overtekening. De annuleringsregeling is onder alle omstandigheden van kracht en geldt ongeacht de reden van annuleren. Het aantal deelnemers wordt gemaximeerd om een hoge trainingsintensiteit te waarborgen voor de deelnemers.

Onze annuleringsregeling is niet van toepassing indien de deelnemer zorg draagt voor passende vervangende deelname voor de training waarvoor is ingeschreven. Onder passende vervanging verstaan wij een nieuw aan te brengen lid, dat aan de voorwaarden voor deelname van de trainingen voldoet.  

Algemene voorwaarden voor de Temple Retreats en Seminars

 1. Inschrijving voor de Temple Retreats en Seminars geschiedt schriftelijk of via email. U ontvangt hierna een nota voor het volledige bedrag van het seminar.
 2. Iedere student heeft na inschrijving nog 14 werkdagen bedenktijd. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
 3. U dient dit bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de nota te voldoen.
 4. In geval van annulering tussen 12 weken en 6 weken voor aanvang van de retraite, is de cursist 50% van de prijs van het volledige seminar verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight, plus € 50,00 organisatie- en administratiekosten.
 5. In geval van annulering binnen 6 weken voor aanvang van het evenement, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Temple of Starlight. Gezien de aard de organisatie van weekend-retreats is het niet mogelijk gelden te restitueren. Het is aan te bevelen om een annuleringsverzekering te zoeken, die dit evenement dekt.
   

Algemene voorwaarden voor de Solo Magical Trainingen

Inschrijving is op elk moment mogelijk, en geldt per half jaar. Lesgeld dient na acceptatie van de inschrijving te worden betaald. Daarna worden de lessen ter beschikking gesteld, en heeft de student de mogelijkheid om gebruik te maken van de supervisie. De mogelijkheid om van supervisie gebruik te maken vervalt na 6 maanden na aanvang van het semester. Indien een student hierna de opleiding wil voortzetten, dan dient het volledige bedrag voor een nieuw semester te worden voldaan. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.

 

Auteursrechten

Het auteursrecht dat verband houdt met de opleiding blijft eigendom Ina Cüsters van Bergen c.q. de Stichting Temple of Starlight (tenzij anders vermeld op de hand-outs). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de cursist niet toegestaan om het opleidingsmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het opleidingsmateriaal te verveelvoudigen en / of te verkopen, of aan derden beschikbaar te stellen.

Portretrecht

Tijdens de bijeenkomsten worden een enkele keer foto's of filmpjes gemaakt. Voorafgaand aan deze opname wordt standaard aan alle aanwezigen gemeld dat er gefilmd c.q. gefotografeerd gaat worden. Enkel en alleen de mensen die akkoord zijn gegaan én actief mee hebben gewerkt aan het vervaardigen van beeldmateriaal voor publicatie-doeleinden, zijn op onze publicaties te zien.

 

Laatste Tweets Nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief

* is verplichtEmail Formaat

Like us!
Contact gegevens

Western Mystery School

Adres:     Kleiweg 14-16
                   3051 GR Rotterdam

Postadres:
                   Waterwerk 80
                   3063 HB Rotterdam
                   The Netherlands

Contact: 0031610599875
                   info@westernmysteryschool.com